Base:
method
MoveToAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToAttribute(System.String)
1 reference to MoveToAttribute
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
435return xmlNodeReader.MoveToAttribute(name);