4 writes to prefix
System.Xml (4)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (4)
68this.prefix = prefix; this.localname = lname; this.namespaceUri = nsUri; 71this.prefix = prefix; this.localname = lname; this.namespaceUri = nsUri; 75this.prefix = this.localname = this.namespaceUri = String.Empty; 2859this.qnameOther.prefix = r.Prefix;
15 references to prefix
System.Xml (15)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (15)
82return lname == this.localname && prefix == this.prefix; 86if (this.prefix == prefix && this.namespaceUri != namespaceUri) 91return this.prefix.GetHashCode() ^ this.localname.GetHashCode(); 108if (prefix.Length == 0) 111return this.prefix + ":" + this.localname; 115return ((a.prefix == b.prefix) 433return this.qnameOther.prefix; 2164if (this.attributes[i].name.prefix.Length != 0) 2296if (n.prefix == "xml") { 2310else if (n.prefix.Length != 0) { 2313this.PushNamespace(n.prefix, n.namespaceUri, true); 2699this.PushNamespace(qname.prefix, qname.namespaceUri, true); 3575if ( qname.prefix.Length == 0 ) 3578return String.Concat( qname.prefix, ":", qname.localname );