2 references to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1210return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName( this, nsAtom ); 1938internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf_NoLocalName( DocumentXPathNavigator nav, string nsAtom ) : base( nav, nsAtom ) {