Base:
method
SkipAsync
System.Xml.XmlReader.SkipAsync()