1 reference to c_tokenizedTypesXsd
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (1)
143return c_tokenizedTypesXsd[(int)token];