Base:
method
PrivateDisposeNodeList
System.Xml.XmlNodeList.PrivateDisposeNodeList()