1 reference to DebuggerDisplayXmlNodeProxy
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlNode.cs (1)
1197private object debuggerDisplayProxy { get { return new DebuggerDisplayXmlNodeProxy(this); } }