Base:
property
TypeCode
System.Xml.Schema.Datatype_decimal.TypeCode
3 overrides of TypeCode
System.Xml (3)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (3)
2914public override XmlTypeCode TypeCode { get { return XmlTypeCode.NonPositiveInteger; }} 2973public override XmlTypeCode TypeCode { get { return XmlTypeCode.Long; }} 3183public override XmlTypeCode TypeCode { get { return XmlTypeCode.NonNegativeInteger; }}