1 reference to XsdDateTimeToDateTime
System.Xml (1)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
3375return BinXmlDateTime.XsdDateTimeToDateTime(time);