4 references to Attribute
System.Xml (4)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (1)
65if (xmlAttribute != null) flags |= XmlAttributeFlags.Attribute;
System\Xml\Serialization\XmlReflectionImporter.cs (3)
1340XmlAttributeFlags attrFlags = XmlAttributeFlags.Attribute | XmlAttributeFlags.AnyAttribute; 1533XmlAttributeFlags allFlags = XmlAttributeFlags.Elements | XmlAttributeFlags.Text | XmlAttributeFlags.Attribute | XmlAttributeFlags.AnyElements | XmlAttributeFlags.ChoiceIdentifier | XmlAttributeFlags.XmlnsDeclarations; 1780if ((flags & (XmlAttributeFlags.Attribute | XmlAttributeFlags.AnyAttribute)) != 0)