2 references to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1926return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName( this ); 1940internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf_NoLocalName( DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf_NoLocalName other ) : base( other ) {