1 write to nLogLevel
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (1)
487nLogLevel = level;
1 reference to nLogLevel
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (1)
497level = nLogLevel;