Base:
property
NodeType
System.Xml.XmlNode.NodeType