2 references to Push
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (2)
69Push (XmlQualifiedName.Empty); 190Push(elementName);