Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToNextAttribute()
6 references to MoveToNextAttribute
System.Xml (6)
System\Xml\Core\XmlValidatingReader.cs (1)
141return impl.MoveToNextAttribute();
System\Xml\Schema\DtdValidator.cs (1)
176} while(Reader.MoveToNextAttribute());
System\Xml\Schema\XdrValidator.cs (2)
186} while(reader.MoveToNextAttribute()); 241} while(reader.MoveToNextAttribute());
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (2)
263} while(reader.MoveToNextAttribute()); 438} while(reader.MoveToNextAttribute());