5 writes to lastByte
System.Xml (5)
System\Xml\XmlEncoding.cs (5)
19this.lastByte = -1; 48lastByte = -1; 52lastByte = bytes[byteIndex + --byteCount]; 97lastByte = -1; 133lastByte = bytes[byteIndex + byteCount - 1];
7 references to lastByte
System.Xml (7)
System\Xml\XmlEncoding.cs (7)
28int byteCount = count + ( ( lastByte >= 0 ) ? 1 : 0 ); 38if ( lastByte >= 0 ) { 46? (char)( lastByte << 8 | nextByte ) 47: (char)( nextByte << 8 | lastByte ); 83if ( lastByte >= 0 ) { 93? (char)( lastByte << 8 | nextByte ) 94: (char)( nextByte << 8 | lastByte );