1 write to NsXmlNs
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (1)
72NsXmlNs = NameTable.Add(XmlReservedNs.NsXmlNs);
2 references to NsXmlNs
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (2)
243if (Ref.Equal(objectNs, NsXmlNs)) { 392if ((object)reader.NamespaceURI == (object)NsXmlNs) {