Base:
method
LookupPrefix
System.Xml.XmlWriter.LookupPrefix(System.String)
9 references to LookupPrefix
System.Xml (9)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (4)
419prefix = LookupPrefix(ns); 577prefix = LookupPrefix(namespaceName); 602prefix = LookupPrefix(namespaceName); 1142prefix = LookupPrefix(ns);
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriterAsync.cs (4)
171prefix = LookupPrefix(ns); 394prefix = LookupPrefix(namespaceName); 419prefix = LookupPrefix(namespaceName); 956prefix = LookupPrefix(ns);
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriterHelpers.cs (1)
36return wfWriter.LookupPrefix(namespaceName);