1 reference to XmlCharType
System.Xml (1)
System\Xml\XmlCharType.cs (1)
490return new XmlCharType( s_CharProperties );