1 reference to GetHashCodeDelegate
System.Xml (1)
System\Xml\XmlQualifiedName.cs (1)
89hashCodeDelegate = GetHashCodeDelegate();