Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToNextAttribute()
1 override of MoveToNextAttribute
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
2503public override bool MoveToNextAttribute() {
2 references to MoveToNextAttribute
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
2508if (base.MoveToNextAttribute()) {
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
153return xmlNodeReader.MoveToNextAttribute();