Base:
method
MoveToFirstAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToFirstAttribute()
1 override of MoveToFirstAttribute
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
2490public override bool MoveToFirstAttribute() {
2 references to MoveToFirstAttribute
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
2491if (base.MoveToFirstAttribute()) {
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
142return xmlNodeReader.MoveToFirstAttribute();