Base:
method
GetBytes
System.Text.Encoding.GetBytes(System.String)