3 references to DecideXPNodeTypeForTextNodes
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\XmlCharacterData.cs (1)
189if (!DecideXPNodeTypeForTextNodes(node.FirstChild, ref xnt)) {
System\Xml\Dom\XmlSignificantWhiteSpace.cs (1)
95DecideXPNodeTypeForTextNodes(this, ref xnt);
System\Xml\Dom\XmlWhitespace.cs (1)
95DecideXPNodeTypeForTextNodes(this, ref xnt);