1 reference to IsUnionBaseOf
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (1)
391return ((Datatype_union)datatype).IsUnionBaseOf(this);