1 write to singleton
System.Xml (1)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (1)
1005XmlEmptyNavigator.singleton = new XmlEmptyNavigator();
2 references to singleton
System.Xml (2)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (2)
1004if (XmlEmptyNavigator.singleton == null) 1006return XmlEmptyNavigator.singleton;