Base:
property
NodeType
System.Xml.XmlReader.NodeType
14 references to NodeType
System.Xml (14)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (14)
870if (!CanReadContentAs(this.NodeType)) { 875if (this.NodeType == XmlNodeType.EndElement) 877if (this.NodeType == XmlNodeType.ProcessingInstruction || this.NodeType == XmlNodeType.Comment) { 878while (Read() && (this.NodeType == XmlNodeType.ProcessingInstruction || this.NodeType == XmlNodeType.Comment)) 880if (this.NodeType == XmlNodeType.EndElement) 906if (this.NodeType != XmlNodeType.Element && this.NodeType != XmlNodeType.EndElement) { 910switch (this.NodeType) { 1533if (this.NodeType == XmlNodeType.Element || this.NodeType == XmlNodeType.EndElement) 1564if (this.NodeType == XmlNodeType.Element || this.NodeType == XmlNodeType.EndElement) {