Base:
method
MoveToFirstAttribute
System.Xml.XmlWrappingReader.MoveToFirstAttribute()