6 references to XmlAtomicValue
System.Xml (6)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (6)
1759if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (bool) value)); 1760if (destinationType == XPathItemType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (bool) value)); 1788if (sourceType == BooleanType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (bool) value)); 1793if (sourceType == BooleanType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (bool) value)); 2882if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Boolean), (bool) value)); 2993if (sourceType == BooleanType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Boolean), (bool) value));