2 references to DeleteAttribute
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1398DeleteAttribute(attribute, attributeIndex); 1448DeleteAttribute(attribute, attributeIndex);