1 write to hashCodeDelegate
System.Xml (1)
System\Xml\XmlQualifiedName.cs (1)
89hashCodeDelegate = GetHashCodeDelegate();
2 references to hashCodeDelegate
System.Xml (2)
System\Xml\XmlQualifiedName.cs (2)
88if (hashCodeDelegate == null) { 92hash = hashCodeDelegate(Name, Name.Length, 0);