1 reference to IDREFS
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DtdParser.cs (1)
35IDREFS = XmlTokenizedType.IDREFS, // == 3