3 references to
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (3)
1875internal DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren( DocumentXPathNavigator nav ) : base( nav ) { 1917internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName( DocumentXPathNavigator nav, string nsAtom ) : base( nav ) { 1964internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren( DocumentXPathNavigator nav, string localNameAtom, string nsAtom ) : base( nav ) {