9 references to IsDigit
System.Xml (9)
System\Xml\XmlCharType.cs (2)
717if (!IsDigit(str[i])) { 730if ( !IsDigit( chars[i] ) ) {
System\Xml\XPath\Internal\XPathScanner.cs (7)
158else if (XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)) { 177if (XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)) { 243Debug.Assert(this.CurerntChar == '.' || XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)); 246 while (XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)) { 251 while (XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)) { 259Debug.Assert(XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)); 263 while (XmlCharType.IsDigit(this.CurerntChar)) {