1 write to tokenTypeV1Compat
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (1)
318tokenTypeV1Compat = tempTokenTypeV1Compat;
2 references to tokenTypeV1Compat
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (2)
312if (tokenTypeV1Compat == null) { 320return tokenTypeV1Compat;