Base:
property
NextSibling
System.Xml.XmlNode.NextSibling
1 override of NextSibling
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlElement.cs (1)
513public override XmlNode NextSibling {