2 references to LzHH
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (2)
581text[LzHH] = ':'; 871ParseChar(start + LzHH, ':') &&