Base:
method
WriteNmToken
System.Xml.XmlWriter.WriteNmToken(System.String)