Base:
property
TypeCode
System.Xml.Schema.Datatype_Name.TypeCode
3 overrides of TypeCode
System.Xml (3)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (3)
2703public override XmlTypeCode TypeCode { get { return XmlTypeCode.Id; }} 2719public override XmlTypeCode TypeCode { get { return XmlTypeCode.Idref; }} 2735public override XmlTypeCode TypeCode { get { return XmlTypeCode.Entity; }}