Base:
method
GenerateMethod
System.Xml.Serialization.XmlSerializationCodeGen.GenerateMethod(System.Xml.Serialization.TypeMapping)