Base:
method
WriteStartDocument
System.Xml.XmlWriter.WriteStartDocument(System.Boolean)
1 override of WriteStartDocument
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXmlWriter.cs (1)
130public override void WriteStartDocument(bool standalone) {