4 writes to Data
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlCharacterData.cs (1)
24set { Data = value;}
System\Xml\Dom\XmlSignificantWhiteSpace.cs (1)
76Data = value;
System\Xml\Dom\XmlText.cs (1)
76Data = value;
System\Xml\Dom\XmlWhitespace.cs (1)
70Data = value;
14 references to Data
System.Xml (14)
System\Xml\Dom\XmlCDataSection.cs (2)
64return OwnerDocument.CreateCDataSection( Data ); 69w.WriteCData( Data );
System\Xml\Dom\XmlCharacterData.cs (1)
23get { return Data;}
System\Xml\Dom\XmlComment.cs (2)
35return OwnerDocument.CreateComment( Data ); 40w.WriteComment( Data );
System\Xml\Dom\XmlSignificantWhiteSpace.cs (3)
66return OwnerDocument.CreateSignificantWhitespace( Data ); 71return Data; 84w.WriteString(Data);
System\Xml\Dom\XmlText.cs (3)
67return OwnerDocument.CreateTextNode( Data ); 72return Data; 108w.WriteString(Data);
System\Xml\Dom\XmlWhitespace.cs (3)
65return Data; 79return OwnerDocument.CreateWhitespace( Data ); 84w.WriteWhitespace(Data);