Base:
method
MoveToFirstAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToFirstAttribute()
1 reference to MoveToFirstAttribute
System.Xml (1)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (1)
547return MoveToFirstAttribute();