Base:
method
WriteStartAttributeAsync
System.Xml.XmlEncodedRawTextWriter.WriteStartAttributeAsync(System.String, System.String, System.String)