7 references to CharSize
System.Xml (7)
System\Xml\XmlEncoding.cs (7)
29if ( flush && ( byteCount % CharSize != 0 ) ) { 32return byteCount / CharSize; 74Buffer.BlockCopy( bytes, byteIndex, chars, charIndex * CharSize, byteCount ); 100if ( charCount * CharSize < byteCount ) { 101byteCount = charCount * CharSize; 127Buffer.BlockCopy( bytes, byteIndex, chars, charIndex * CharSize, (int)(byteCount & ~0x1) ); 129charsUsed += byteCount / CharSize;