Base:
method
ResolveEntity
System.Xml.XmlReader.ResolveEntity()
1 reference to ResolveEntity
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlValidatingReader.cs (1)
185impl.ResolveEntity();