2 references to DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1882return new DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren( this ); 1894internal DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf( DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf other ) : base( other ) {