Base:
method
MoveToAttribute
System.Xml.XmlWrappingReader.MoveToAttribute(System.String)