3 references to Singleton
System.Xml (3)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (3)
112this.nav = XmlEmptyNavigator.Singleton; 922this.nav = XmlEmptyNavigator.Singleton; 932this.nav = XmlEmptyNavigator.Singleton;