3 writes to attributeCount
System.Xml (3)
System\Xml\Core\XsdCachingReader.cs (3)
78attributeCount = 0; 555attributeCount = 0; 604attributeCount = coreReader.AttributeCount;
9 references to attributeCount
System.Xml (9)
System\Xml\Core\XsdCachingReader.cs (9)
208return attributeCount; 229for ( int i = 0; i < attributeCount; i++ ) { 240if ( i < 0 || i >= attributeCount ) { 292for ( int i = 0; i < attributeCount; i++ ) { 306if ( i < 0 || i >= attributeCount ) { 315if (attributeCount == 0) { 325if (currentAttrIndex + 1 < attributeCount) { 624for ( int i = 0; i < attributeCount; i++ ) { 639for ( int i = 0; i < attributeCount; i++ ) {